Outplacement bij individueel ontslag

Financiële tussenkomst

De kosten van het outplacement voor de bediende ontslagen in een bedrijf PC 209 (O&W-Vlaanderen) worden integraal, gedeeltelijk of niet door Vormetal terugbetaald aan het bedrijf afhankelijk van een aantal criteria.

Voorwaarden

De bediende:

  • wordt ontslagen in het kader van de specifieke regeling1 outplacement;
  • wordt ontslagen in het kader van de algemene regeling2 outplacement;
  • wordt ontslagen om economische of technische redenen en er is geen verplichting tot een outplacementaanbod;
  • gaat uit dienst omwille van een einde arbeidsovereenkomst om medische overmacht.

1 De algemene regeling geldt voor werknemers ontslagen vanaf 1 januari 2014 en die recht hebben op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een daarmee corresponderende opzegvergoeding

2 De specifieke regeling is van toepassing op werknemers van minstens 45 jaar op het ogenblik van ontslag en die een opzeggingstermijn van minder dan 30 weken of een daarmee corresponderende opzegvergoeding hebben

Bedrag van de tussenkomst

 • Er is geen verplichting tot het aanbieden van outplacement:
  • Vormetal voorziet een tussenkomst van € 1 600 voor fase 1 (eerste 6 maand) en facultatief € 700 voor zover de bediende in de daaropvolgende 6 maanden nog in begeleiding was.
 • Er is een verplichting tot het aanbieden van outplacement en de bediende wordt vrijgesteld van prestaties of verbroken en:
  • er gebeurt een afhouding van de verbrekingsvergoeding: geen tussenkomst Vormetal
  • er gebeurt geen afhouding van de verbrekingsvergoeding: tussenkomst vanuit Vormetal ten belope van € 500 indien langer dan 6 maanden in begeleiding
 • Er is een verplichting tot het aanbieden van outplacement en de bediende dient de opzegtermijn te presteren en:
  • de bediende wenst het outplacement op te starten: tussenkomst Vormetal ten belope van € 500 indien langer dan 6 maanden in begeleiding
  • de bediende wenst het outplacement nog niet op te starten tijdens de opzegtermijn en werkgever start wel op: geen tussenkomst vanuit Vormetal
  • de bediende start het outplacement op na de opzegtermijn: tussenkomst Vormetal ten belope van € 500 indien langer dan 6 maanden in begeleiding

Stappenplan

 • Het bedrijf of de bediende neemt binnen de maand na het effectieve einde van de overeenkomst contact of de opstart van het outplacement met Vormetal contact op voor aanvraag en om de begeleiding zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het bedrijf of de bediende gaat na of er aan de voorwaarden werd voldaan, vult het aanvraagformulier "Outplacement bij individueel ontslag" in.
 • (facultatief) Indien het om een outplacement gaat dat opgestart wordt tijdens de opzeggingstermijn dan bezorgt het bedrijf de kennisgeving van wens tot opstart door de bediende tijdens de opzegtermijn.
 • Vormetal bevestigt het bedrijf per kerende de aanvraag tot outplacement en deelt de beslissing over de tussenkomst mee. Aan de bediende wordt het aanbod vanuit Vormetal bekend gemaakt.
 • Indien het bedrijf kiest voor:
  • het door Vormetal geselecteerde outplacementbureau, dan contacteert Vormetal het outplacementbureau. Een consultant neemt contact op met het bedrijf om verdere afspraken te maken en om een overeenkomst tussen het outplacementbureau en de ontslaggevende werkgever op te maken.
  • een ander outplacementbureau, dan contacteert het bedrijf zelf het outplacementbureau voor verdere afspraken en voor het opmaken van een overeenkomst tussen het outplacementbureau en de ontslaggevende werkgever.
 • De factuur voor het outplacement wordt betaald door de werkgever.
 • Vormetal betaalt de toegezegde tussenkomst aan de werkgever. Deze tussenkomst moet binnen een termijn van uiterlijk 1 jaar na het beëindigen van de outplacementbegeleiding bij Vormetal opgevraagd worden. Gebeurt dit niet binnen deze termijn, dan vervalt de mogelijkheid tot tussenkomst.