Subsidies

Als je als bedrijf een opleiding organiseert of een bediende een opleiding laat volgen dan bestaan er verschillende mogelijkheden om een tussenkomst te bekomen in de kosten verbonden aan deze opleiding.  Bij bepaalde opleidingen gaat het om een tussenkomst vanuit de sector, andere tussenkomsten worden voorzien door de Federale of Vlaamse Overheid.

Attestering opleidingsplan bedienden 2020

Zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017 betreffende de opleidingsplannen stelt elke onderneming die een ondernemingsraad of bij ontstentenis een comité voor preventie en bescherming op het werk heeft opgericht, jaarlijks een globaal opleidingsplan op.

Dit opleidingsplan wordt voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad. Bij ontstentenis van een ondernemingsraad, wordt dit opleidingsplan voor advies voorgelegd aan de syndicale delegatie.

Tegen 31 maart van elk jaar moet het plan definitief zijn opgemaakt. Indien het boekhoudkundig jaar niet samenvalt met het kalenderjaar, moet de opmaak afgerond zijn binnen de 3 maanden na het einde van het boekhoudkundig jaar.

Bij een aanvraag tot financiële tussenkomst bij een sectoraal vormingsfonds moeten de ondernemingen bedoeld in paragraaf 1 voortaan attesteren dat het opleidingsplan voor advies werd voorgelegd aan de ondernemingsraad of bij ontstentenis aan de syndicale delegatie.

Vanaf 1 april mag een bedrijf geen opleidingssubsidie meer krijgen (noch in de provincies, noch bij Inom) als dit attest niet is doorgestuurd.