Wie zijn wij ?

Vormetal O&W-Vlaanderen of voluit "Vormingscentrum voor de bedienden der metaalverwerkende nijverheid van oost- en west-vlaanderen" is opgericht in 1993 als een v.z.w. en is het sectoraal opleidingsfonds voor de bedienden ressorterend onder paritair comité 209 uit die regio.

Meer details vindt u onder

 

Non-Discriminatiecode

De leden van de Raad van Bestuur van Vormetal O&W-Vlaanderen moedigen de bedrijven van de sector paritair comité 209 in Oost- en West-Vlaanderen aan de volgende non-discriminatiecode op te nemen in hun arbeidsregelement, conform de procedure vastgelegd door de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen:

Werknemers en werkgevers zijn ertoe gehouden alle regels van welvoeglijkheid, goede zeden en beleefdheid in acht te nemen, inclusief ten aanzien van bezoekers.  Dit impliceert ook een onthouden van elke vorm van racisme en discriminatie en een bejegenen van iedereen met dezelfde nodige menselijke eerbied voor éénieders waardigheid, gevoelens en overtuiging.  Verboden is bijgelvolg elke vorm van verbaal racisme, alsook het verspreiden van racistische lectuur en pamfletten.

Ook elke discriminatie op grond van geslacht, sexuele geaardheid, ras, huidskleur, afstamming, afkomst, nationationaliteit en overtuiging is verboden.